same_majonezy_przepisy_
brakujący element grilla

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: „BRAKUJĄCY ELEMENT GRILLA”

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady promocji pod nazwą „BRAKUJĄCY ELEMENT GRILLA” (dalej: „Promocja”).

 1. Organizatorem Promocji pod nazwą „BRAKUJĄCY ELEMENT GRILLA” jest Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, ul. Wirażowa 43, 05-090 Raszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638748 NIP: 5252677905 , REGON: 365495705 (dalej „Organizator”).

 1. Promocja zostanie przeprowadzona w wybranych sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Promocja trwa od 25 kwietnia 2018 r. do 17 czerwca lub do wyczerpania zapasów nagród w danym sklepie objętym promocją, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 1. Promocja skierowana jest do konsumentów nabywających produkty Mosso określone w pkt. 6 poniżej, do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o., a także członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa w zdaniu powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Promocją objęte są następujące produkty marki Mosso: Sos Musztardowo-Chrzanowy, Sos Tatarski, Sos Czosnkowy, Sos Trzy Smaki, Sos Chrzanowy, Musztarda Stołowa, Musztarda Saperska, Musztarda Kremska, Musztarda Chrzanowa, Musztarda Czeska (dalej: „Produkty”).

 1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w okresie trwania Promocji jednorazowego zakupu (tzn. na jednym paragonie fiskalnym), w jednym z objętych Promocją sklepów, produktów określonych w punkcie 6 Regulaminu za łączną kwotę minimum 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) brutto. Po spełnieniu powyższego warunku Uczestnikowi przysługuje prawo do otrzymania za darmo pojemnika o pojemności 1 litr o wartości 2,579 zł (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”). Nagrody wydawane będą w w punkcie obsługi klienta sklepu biorącego udział w promocji bezpośrednio po dokonaniu zakupu. Pula nagród jest ograniczona i wynosi 15 000 sztuk. Nagrody wydawane będą do wyczerpania zapasów. Uczestnik nie jest uprawniony do odbioru ekwiwalentu pieniężnego nagrody ani jej wymiany na inną.

 1. Na podstawie jednego paragonu fiskalnego Uczestnik może uzyskać tyle Nagród, ile pełnych wielokrotności 10,00 zł. stanowi wartość ujętych na paragonie fiskalnym Produktów, ale nie więcej niż trzy Nagrody.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora: Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, ul. Wirażowa 43, 05-090 Raszyn z dopiskiem „Promocja Brakujący Element Grilla” nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakupu produktów, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu (decyduje data nadania pisma). Uczestnik składający reklamację w formie listu poleconego powinien podać swoje imię i nazwisko, opis i powód reklamacji oraz adres, na który należy wysłać odpowiedź na reklamację. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Uczestnik zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu przez Organizatora w formie listu poleconego wysłanego na adres podany w reklamacji. Procedura reklamacyjna nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień Uczestników wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie jest wymogiem dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 1. Dane osobowe uczestnika, który składa reklamację, będą przetwarzane przez Organizatora w celu rozpatrzenia reklamacji, wyłącznie w zakresie do tego niezbędnym. Administratorem danych osobowych uczestników składających reklamacje jest Mosso Kewpie Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Puchałach, ul. Wirażowa 43, 05-090 Raszyn. Podanie danych osobowych przez uczestnika składającego reklamację jest dobrowolne, ale może być konieczne do tego, aby Organizator rozpatrzył reklamację. Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Dane osobowe uczestnika, który składa reklamacje będą przetwarzane wyłącznie doraźnie, w celu umożliwienia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora, i po rozpatrzeniu reklamacji zostaną niezwłocznie usunięte.

 1. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna w okresie trwania promocji na stronie internetowej www.mosso.pl oraz w punktach obsługi klienta sklepów.

 1. Niniejszy regulamin jest poddawany właściwości prawa polskiego.

promocja